Smernice za izbor lepila

Updated: Dec 5, 2019


Uvod Gospodarski razcvet zadnjega desetletja je pomenil tudi razcvet gradbene panoge. Velike investicije so terjale razvoj novih tehnologij in razvoj novih proizvodov. Kupci in uporabniki se tako srečujejo z vse večjo ponudbo različnih novih izdelkov, ki omogočajo hitrejše in lažje delo, izpolnjevanje najrazličnejših zahtev in imajo tudi vse manj škodljivih vplivov na okolje. V široki ponudbi gradbenih proizvodov so v zadnjih letih dobili širok prostor tako imenovani gotovi izdelki, ki jih na gradbiščih uporabimo brez kakršnih koli dodelav. Mednje sodijo tudi izdelki za polaganje keramičnih oblog – izdelki za tesnjenje, lepila za lepljenje, keramičnih ploščic, izdelki za fugiranje in zapolnjevanje stikov. V nadaljevanju bomo izpostavili področje izbire vrste lepila za ploščice, ki je v sistemu keramične obloge ključen element, ki zagotavlja njeno funkcionalnost. Zakonsko predpisane splošne zahteve in zahteve standarda glede namena uporabe lepil.

Lepila za keramične ploščice so gradbeni proizvod, ki se na trgu Evropske unije trži v skladu z zakonsko predpisanimi zahtevami. Te zahteve so obvezne za vse proizvajalce, tako za velike kot za najmanjše. Kupec proizvoda mora biti dobro seznanjen s splošnimi zahtevami o dajanju proizvodov v promet in uporabo. Le tako bo namreč lahko izbiral med proizvodi, ki so na trgu legalno in izpolnjujejo zahteve obvezne regulative. Ker pa je v obvezno regulativo vključen tudi standard, ki lepila deli glede na namen uporabe, mora kupec ne nazadnje poznati tudi te zahteve standarda.

Vrste lepil za ploščice Po definiciji standarda SIST EN 12004 so lepila za ploščice tisti proizvodi, ki se uporabljajo za oblaganje tal in sten s keramičnimi ploščicami, ploščicami iz naravnega kamna ali podobnimi proizvodi. Izvzeta so lepila za oblaganje tal in sten z drugimi materiali, kot so guma, plastika, tekstil.


Bistvene lastnosti lepil za polaganje ploščic določa vrsta veziva v lepilu. V skladu s standardom SIST EN 12004 se lepila razvrščajo glede na vrsto veziva v naslednje tipe: cementno lepilo (oznaka C), disperzijsko lepilo (oznaka D) in lepilo na osnovi reakcijske smole (oznaka R). Standard SIST EN 12004 deli lastnosti lepil na osnovne značilnosti, ki so obvezne za vse proizvode in na dodatne – neobvezne značilnosti. Glede na lastnosti delimo lepila v razrede, ki se označujejo z naslednjimi oznakami: -- 1 običajno lepilo -- 2 izboljšano lepilo -- F hitro-vezoče lepilo -- T lepilo z zmanjšanim zdrsom -- E lepilo s podaljšanim odprtim časom -- S1 lepilo s prečno deformacijo od 2,5 do 5 mm -- S2 lepilo s prečno deformacijo nad 5 mm

Tehnični list Proizvajalci so dolžni za vsako lepilo podati navodila za uporabo, ki so navedena na embalaži in tehničnem listu. Navodila morajo podajati: -- količino zamesne vode ali mešalno razmerje, -- čas zorenja (kadar je treba), -- čas uporabnosti,

-- odprti čas, -- čas, po katerem se lahko zapolni stike med ploščicami, ter čas, po katerem se oblogo izpostavi obremenitvi, -- področje uporabe proizvoda (za notranje ali zunanje oblaganje, za polaganje na stenah ali tleh itd.). V nekaterih primerih se doda tudi podatek o posebnih lastnostih lepila, če je lepilo namenjeno za uporabo v posebnih pogojih (na primer uporaba lepila v zvezi s požarno zaščito). Napotki za izbiro lepila za ploščice – upoštevanje raznolikih pogojev. Prvi korak, ki vodi k izboru pravilne vrste lepila, je ugotovitev vrste obremenitev, ki jim bo keramična obloga izpostavljena, ter osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo del. Omenimo samo najpogostejše namene uporabe lepil – lepila za notranjo keramično oblogo, lepila za zunanjo keramično oblogo, za talno in za stensko oblogo, za bazene, za površine, obložene s ploščicami velikih formatov, lepljenje ploščice na ploščico itd. Upoštevati je treba zunanje pogoje pri izvajanju keramične obloge, še posebno izvajanje del pri nizkih ali visokih temperaturah. Zagotovljena mora biti skladnost izbranega lepila z vrsto podlage.

Deformabilno lepilo za zahtevne izvedbe Posebna zahtevana lastnost pri vgradnji keramične obloge je v nekaterih primerih tudi tako imenovana deformabilnost lepila. Lepila na osnovi cementa so zaradi svoje mineralne sestave togi materiali, vendar je z organskimi dodatki mogoče zagotoviti, da lepilo brez porušitve v masi prenese tudi velike deformacije. Tako so nastali poleg izraza deformabilno lepilo tudi drugi komercilalni izrazi: elastično lepilo, fleksibilno lepilo itd. Za ugotovitev dejanskega izpolnjevanja zahtev mora kupec preveriti oznako, ki jo proizvajalec poda na embalaži. Običajna lepila nimajo navedbe glede razreda deformabilnosti.

Razred deformabilnosti S1 pomeni, da se pri preizkušanju prečne deformacije ploščica lepila ob porušitvi upogne od najmanj 2,5 do 5 mm. Deklarirani razred lepila S2 zagotavlja, da bo ploščica lepila pri porušitvi upognjena za najmanj 5 mm. Novejši organski dodatki omogočajo tudi bistveno večjo deformabilnost, kot je navedeni kriterij standarda za razred S2. Pri zahtevnih podlagah in posebnih zahtevah v projektu je treba preveriti dejansko vrednost za prečno deformacijo, ki jo na zahtevo poda proizvajalec. Primeri, pri katerih je izpolnjevanje zahteve za deformabilnost posebno pomembno, so keramične obloge z velikimi formati ploščic in obloge, ki so vgrajene na posebne podlage (različne plošče za montažno gradnjo).

Isti razred lepila še ne pomeni enakih lastnosti Najrazličnejše zahteve na objektih so proizvajalci materialov za keramične obloge izpolnili z razvojem različnih vrst lepil. Isti deklarirani razred lepila dveh različnih proizvajalcev pa nikakor ne pomeni, da gre za proizvod s povsem enakimi lastnostmi. Razlike ugotovimo, ko primerjamo deklarirane lastnosti, kijih navajajo proizvajalci. Vsi proizvajalci lepil za ploščice morajo namreč za svoj proizvod podati deklarirane vrednosti za posamezne lastnosti, če to od njih zahteva kupec. Proizvajalci navedeno zahtevo kupca lahko izpolnjujejo le v primeru,da korektno izpolnjujejo obveznosti, povezane z namestitvijo znaka CE. Kot je bilo že omenjeno, je poleg opravljenih začetnih preizkusov obveznost vsakega proizvajalca tudi redno izvajanje notranjega nadzora proizvodnje.Nadzor gotovega izdelka je za vsakega proizvajalca odgovorna naloga. Izvajati ga mora usposobljen kader, ki je seznanjen s standardiziranimi postopki preizkušanja.Vsi opravljeni preizkusi morajo biti zapisani in vrednoteni. V primeru neustreznih rezultatov morajo biti sprožene predpisane akcije za odpravo napake. Preizkušanja morajo biti opravljena v laboratoriju s predpisanimi pogoji za okolje, uporabljena mora biti preverjena in kalibrirana oprema. Le pod naštetimi pogoji so rezultati različnih laboratorijev izvajalcev notranjega nadzora med seboj primerljivi. Uveljavljeni proizvajalci,ki svoje naloge izpolnjujejo v skladu z zahtevami, lahko vedno zagotavljajo,da proizvod ne odstopa od deklariranih vrednosti.Pri izbiri vrste lepila naj odločajo naslednji argumenti:-- lepilo mora biti na trgu skladno z zakonodajo (oznaka CE in Izjava o skladnosti),-- izpolnjevati mora predvidene zahteve,kar je razvidno iz deklariranih lastnosti,-- proizvajalec na osnovi naših zahtev potrdi deklarirane lastnosti in dodatne zahteve z rezultati svojih preizkušanj.Razumeti je treba, da je lepilo dano v promet skladno z zakonodajo, ko izpolnjuje zahteve standarda, ki pa so minimalne zahteve za kakovost. Iz deklariranih vrednosti šele lahko razberemo, ali proizvajalec minimalne vrednosti izpolnjuje ali tudi veliko presega. Odgovorni proizvajalci podajajo vrednosti za posamezne lastnosti transparentno in pregledno. Poleg zakonsko zahtevane dokumentacije (Izjava o skladnosti) ti proizvajalci na zahtevo podajajo tudi dodatna dokazila.

Napotke za pravilno uporabo lepila za ploščice je treba dosledno upoštevati Izvajalec keramične obloge – polagalec keramičnih ploščic je odgovoren, da bo lepilo tudi na objektu vgrajeno v taki kakovosti, ki jo je zagotavljal proizvajalec, s tem pa bo tudi keramična obloga ustrezala predvideni rabi in obremenitvam. Navodila za pripravo lepila in za nanašanje poda proizvajalec na tehničnem listu in embalaži. Polagalec ploščic se mora z navodili dobro seznaniti in jih dosledno upoštevati. Odstopanja od navodil proizvajalca imajo za posledico odstopanja od deklariranih lastnosti proizvoda. Poznati mora pojme, kot sta zorenje lepila in odprti čas lepila. Zorenje lepila ječas, ki ga komponente lepila potrebujejo za reagiranje z zamesno vodo. V tem času lepila še ne nanašamo. Odprti čas lepila pa je lahko 10 minut (pri hitrovezočih lepilih z oznako F), 20 minut (pri vseh običajnih lepilih) in 30 minut (pri lepilih s podaljšanim podprtim časom z oznako E). V odprtem času, ki je značilen za posamezno vrsto, lepilo doseže zahtevano sprijemno trdnost s podlago.

Nujni primerna oprema in priprava podlage

Za pripravo in vgradnjo lepila je treba zagotoviti opremo na objektu. Potrebne so posode za odmerjanje količine vode, primerna mešala, posode za mešanje, lopatice itd. Proizvajalec lepila določi primerno podlago za posamezno vrsto lepila. Podlago je treba pregledati, po potrebi očistiti ali drugače pripraviti. Zelo pomembna je dozorelost podlage, zato so podatki o starosti pogoj za nadaljevanje del. V primeru klasičnih cementnih estrihov je priporočeno počakati z lepljenjem ploščic vsaj 28 dni. S tem se bomo izognili enemu od najpomembnejših vzrokov za kasnejše reklamacije zaradi odstopanja ploščic. Pravilo pri vgradnji ploščic na zunanjih površinah je obojestranski nanos lepila – nanos na hrbtišče ploščice in na podlago. Ta način izvedbe je predpogoj, da pod ploščico ne ostanejo prazni prostori, ki jih prej ali slej napolni voda. Kota voda zmrzne, so poškodbe obloge neizbežne.

Zaključek Z izbiro vrste lepila za ploščice je treba izpolniti predvidene zahteve glede obremenitve keramične obloge. Prav tako je pri izbiri treba upoštevati dejavnike, ki vplivajo na izvedbo del. Na trgu se kupec srečuje s pestro ponudbo izdelkov različnih proizvajalcev, zato odločitev ni lahka. Na žalost je tudi še vedno izpostavljen zavajajočim deklaracijam in opisom izdelkov. Izpolnjevanje zakonsko predpisanih zahtev za trženje gradbenih proizvodov proizvajalci zagotavljajo z Izjavo o skladnosti in oznako CE na embalaži. To pa za proizvajalce pomeni izpolnjevanje le minimalnih zahtev. Kupec, ki pozna zahteve standarda za proizvod, bo natančno analiziral tudi deklarirane vrednosti za posamezne lastnosti. Odgovoren proizvajalec, ki vestno izpolnjuje svoje naloge in na izdelkih redno opravlja kontrolna preizkušanja, bo kupcu posredoval tudi dokumentacijo o izpolnjevanju dodatnih neobveznih lastnostih, njegovo stalno zagotavljanje kakovosti proizvodov pa je tudi temelj zaščite potrošnika.

MNENJE STROKOVNJAKA

Vera Verbovšek Judež je vse do nedavne upokojitve 25 let delala na Zavodu za gradbeništvo Slovenije kot vodilna strokovnjakinja za področje lepil in fugirnih mas za keramične ploščice, sanacijskih malt, malt z mineralnimi vezivi za zidanje in ometavanje ter za področje kemijskih dodatkov za beton.


701 views0 comments
Podpišite se na naše e-novičke in spremljajte naše akcije!

Delovni čas:

Vsak delovnik: 8:00 - 19:00

Sobota: 8:00 - 13:00

Nedelja in prazniki: ZAPRTO

Kontakt:

info@keramin.si

Telefon: +386 2 3312612;

Mobitel: +386 51 610489

Tržaška cesta 65;

2000 Maribor;

Slovenija

©2017 Keramin

Spletno stran gostuje NEOSERV

Sob.: 8.00 - 13.00
Pogoji poslovanja